Edition 1.
20 September 2011

 

To print use PDF file here

Pronunciation of Numerals in EBHP[1]

By David Steinberg

David.Steinberg@houseofdavid.ca

Home page http://www.houseofdavid.ca/

Return to Table of Contents

See Blau 2010 §4.5 Remarks on the Numerals

 

1. Cardinal

 

Masculine

Feminine

 

TH

*[TH]

(c. 850 CE)

EBHP

*/EBHP/+ *[EBHP][2]
(c. 850-550 BCE)

TH

*[TH]

(c. 850 CE)

EBHP

*/EBHP/+ *[EBHP]
(c. 850-550 BCE)

1

אֶˈחָד

 [ʔɛːˈħɔːπ]

/ʾaˈḥaːd/

[ʔɐˈħaːd]

אַˈחַת

[ʔɐːˈħɐːθ]

/ʾaˈḥat(t)[3]/

[ʔɐˈħɐt]

2

שְׁˈנַיִם

[ˈʃnɐːyim]? [ʃәˈnɐːyim]?

ˈnaym/

[ʃɪˈnɐym]

שְׁˈתַּיִם

 [ˈʃtɐːyim]

tˈtaym/[4]

[ʃɪtˈtɐym]

3

שְׁלˈשָׁה

[ʃәloːˈʃɔː]

ˈšβ/

[ʃɐloːˈʃɐː]

ֹשָˈלֹש

[ʃɔːˈloːʃ]

/šaˈlōš/

[ʃɐˈloːʃ]

4

אַרְבָּˈעָה

[ʔɐɾbɔːˈʕɔː]

/ʾarbaˈcβ/

[ʔɐɾbɐˈʕɐː]

אַרְˈבַּע

[ʔɐɾˈbɐːʕ]

/ʾarˈbac/

[ʔɐɾˈʕ]

5

חֲמִˈֹשָּׁה

[ħɐ̆ʃˈʃɔː]

/ḥmiˈšβ/

ɐˈʃɐː]

חָˈמֵֹש

ɔːˈmẹːʃ]

/ḥaˈmeːš/

[ħɐˈmẹːʃ]

6

שִׁˈֹשָּׁה

[ʃiʃˈʃɔː]

/šišˈšβ/

[ʃɪšˈʃɐː]

ˈֹשֵשׁ

[ˈʃẹːʃ]

/ˈšišš/

[ˈʃɪʃʃ]

7

שִׁבְˈעָה

[ʃivˈʕɔː]

/šabˈcβ/ > /šibˈcβ/

[ʃɪbˈʕɐː]

ֹˈשֶבַע

[ˈʃɛːʕ]

/ˈšabc/[5]

[ˈʃɐbʕ]? [ˈʃɐbәʕ]?

8

שְׁמֹˈנָה

[ʃәmoːˈnɔː]

ˈnβ/

[ʃɐmoːˈnɐː]

ֹשְמֹˈנֶה

[ʃәmoːˈnɛː]

ˈ/[6]

[ʃɐmoːˈnẹː]

9

תִּשָׁ ˈעָה

[tiʃˈʕɔː]

/tišˈcβ/

[tɪʃˈʕɐː]

ˈתֵֹּשַע

[ˈtẹːʃɐʕ]

/ˈtišc/

[ˈʃʕ]? [ˈʃәʕ]?

10

עֲשָֹˈרָה

[ʕɐ̆sɔːˈɾɔː]

/cśaˈrβ/

[ʕɐɬɐˈɾɐː]

ˈעֶשֶר

[ˈʕɛsɛɾ]

/ˈcaśr/

[ˈʕɐɬɾ]? [ˈʕɐɬәɾ]?

11

אַˌחַד עָˈשָֹר

[ʔɐːˌħɐːπ ʕɔːˈsɔːɾ]

עַֹשְˌתֵּי עָˈשָֹר

[ʕɐʃˌtː  ʕɔːˈsɔːɾ]

/ʾaˌḥad caˈśaːr/

[ʔɐˌħɐd ʕɐˈɬaːɾ]
OR /cˌtay caˈśaːr/

[ʕɐšˌtay ʕɐˈɬaːɾ]?

[ʕɐʃˌtɛy ʕɐˈɬaːɾ]?

אַˌחַת עֶשְֹˈרֵה

[ʔɐːˌħɐːt ʕɛsˈɾẹː]

עַֹשְˌתֵּי עֶשְֹˈרֵה

ɐšˌtː ʕɛśˈɾẹː]

/ʾaˌḥat(t) ʕˈrệ/

[ʔɐˌħɐt ʕɐɬˈɾẹː]

/cˌtay ʕˈrệ/

ɐʃˌtay ʕɐɬˈɾẹː] or

ɐʃˌtɛy ʕɐɬˈɾẹː]

12

עָˈשָֹר ֹשְˌנֵים [ʃәˌnːm ʕɔːˈsɔːɾ]?

[ˌʃnːm ʕɔːˈsɔːɾ]?

ֹשְˌנֵי עָˈשָֹר

[ʃәˌnː cɔːˈsɔːɾ]?

[ˌʃnː cɔːˈsɔːɾ]? 

ˌnaym caˈśaːr/

[ʃɪˌnɐym ʕɐˈɬaːɾ]?
[
ʃɪˌnɛym ʕɐˈɬaːɾ]?

ˌnay caˈśaːr/

[ʃɪnˌay ʕɐˈɬaːɾ]?

[ʃɪnˌɛy ʕɐˈɬaːɾ]?

ˌשְׁתֵּים עֶשְֹˈרֵה

[ˌʃtːym ʕɛsˈɾẹː]

ֹשְˌתֵּי עֶשְֹˈרֵה

[ˌʃtː ʕɛsˈɾẹː]

tˌtaym cˈrệ/

[ʃɪtˌtɐym ʕɐɬˈɾẹː] or
[
ʃɪtˌtɛym ʕɐɬˈɾẹː]

tˌtay cˈrệ/

[ʃɪtˌtay ʕɐśˈɾẹː] or
[
ʃɪtˌtɛy ʕɐɬˈɾẹː]

13

ֹשְלֹˌשָה עָˈשָֹר

[ʃәloːˌʃɔː  ʕɔːˈsɔːɾ]

ֹשְˌלֹשֶת עָˈשָֹר

[ʃәˌloːʃɛːθ  ʕɔːˈsɔːɾ]

ˌšβ caˈśaːr/

[ʃɐloːˌʃɐːʕɐˈɬaːɾ]
ˌšat caˈśaːr/

[ʃɐloːˌʃɐt ʕɐˈɬaːɾ]

עֶשְֹˈרֵה  ֹשְˌלֹש

[ʃәˌloːʃ ʕɛsˈɾẹː]

ˌlōš cˈrệ/

[ʃɐˌloːʃ ʕɐɬˈɾẹː]

20

עֶשְֹˈרִים

[ʕɛsˈɾiːm]

/cˈrῑm/

[ʕɐśɐˈɾiːm]

 

 

30

ֹשְלֹˈשִים

[ʃәloːˈʃiːm]

ˈšῑm/

[ʃɐloːˈʃiːm]

 

 

90

תִֹּשְˈעְים

[tɪʃˈʕiːm]

/tišˈcῑm/

 [tɪʃˈʕiːm]

 

 

100

מֵˈאָה

[mẹːˈʔɐː]

/miˈʾβ/

[ˈʔɐː]  or [ˈʔɐː]

 

 

200

מָאˈתַיִם

[mɔːˈyim]

/miʾaˈtaym/

[mɪʔɐˈtɐym]? [mɛʔaˈtɐym]?

 

 

300

ֹשְˌלֹש מֵˈאֹת

[ʃәˌloːʃ mːˈʔoːt]

ˌlōš miˈ’ōt/

[ʃɐˌloːʃˈʔoːt]?
[ʃɐˌloːʃ mɛˈʔoːt]?

 

 

1000

ˈאֶלֶף

[ˈʔɛːlɛf]

/ˈʾalp/

[ˈʔɐlp]? [ˈʔɐlәp]?

 

 

2000

אַלְˈפַּיִם

[ʾɐlˈpɐːyim]

/ʾalˈpaym/

[ʾɐlˈpɐym]

 

 

3000

ֹשְˌלֹשׁתֶ אֲלָˈפִים

[ʃәˌloːʃɛt ʔɐ̆lɔːˈpiːm]

ˌšat ʾlaˈpῑm/

[ʃɐloːˌʃɐt ʔɐˈpiːm]

 

 

10,000

רְבָˈבָה

әbɔːˈbɔː]

/rbaˈbβ/

ɐbɐˈbɐː]

 

 

רִˈבּוֹ רִˈבּוֹא

[ɾibˈboː]

/rabˈboː/ [ɾɐbˈboː] (EBHP?) > /ribˈboː/ or [ɾɪbˈboː] (EBHP?)

 

 


2. Ordinal

 

Masculine

Feminine

 

TH

*[TH]

(c. 850 CE)

EBHP

*/EBHP/+ *[EBHP][7]
(c. 850-550 BCE)

TH

*[TH]

(c. 850 CE)

EBHP

*/EBHP/+ *[EBHP]
(c. 850-550 BCE)

First

רִאˈֹשוֹן

[ɾiːˈʃoːn]

/rτˈšōn/ [ɾoːˈʃoːn] (EBHP?) > /rξˈšōn/ [ɾiːˈšoːn][8] (EBHP?)

רִאֹשוֹˈנָה

[ɾiːʃoˈːnɔː]

/rτšōˈnβ/ [ɾoːʃoːˈnɐː] (EBHP?) > /rξˈšōˈnβ/ [ɾiːʃoːˈnɐː] (EBHP?)

Second

ֹשֵˈנִי

[ʃːˈniː]

/šiˈnῑ/[9]

[ʃɪˈniː] or [ʃɛˈniː]

ֹשֵˈנִית

[ʃːˈniːθ]

/šiˈnῑt/

[ʃɪˈniːt] or [ʃɛˈnt]

Third

ֹשְליˈֹשִי

[ʃәliːˈʃ]

lῑˈšῑ/

[ʃɐliːˈʃ]

ֹשְליˈֹשִית

[ʃәliːˈʃθ]

lῑˈšῑt/

[ʃɐliːˈʃiːt]

Fourth

רְבִיˈעִי

әviːˈʕiː]

/rbῑˈc/

ɐbiːˈʕiː]

רְבִיˈעִית

әviːˈʕiːθ]

/rbῑˈcῑt/

ɐbiːˈʕiːt]

Fifth

חֲמִיˈֹשִי

ɐ̆miːˈʃ]

/ḥmῑˈšῑ/

ɐmiːˈʃ]

חֲמִיˈֹשִית

ɐ̆miːˈʃθ]

/ḥmῑˈšῑt/

ɐmiːˈʃiːt]

Sixth

ֹשִׁˈשִּי

[ʃiʃˈʃ]

/šišˈšῑ/

[ʃɪʃˈʃ]

ֹשִˈשִּית

[ʃiʃˈʃθ]

/šišˈšῑt/

[ʃɪʃˈʃiːt]

Seventh

ֹשְבִיˈעִי

[ʃәviːˈc]

/šbῑˈc/ > /šbῑˈc/ [ʃɪbiːˈc]

ֹשְבִיˈעִית

[ʃәviːˈcθ]

/šbῑˈcῑt/ > /šbῑˈcῑt/

[ʃɪbiːˈciːt]

Eighth

ֹשְמִיˈנִי

[ʃәmiːˈniː]

mῑˈnῑ/

[ʃɐmiːˈniː]

ֹשְמִיˈנִית

[ʃәmiːˈniːθ]

mῑˈnῑt/

[ʃɐmiːˈniːt]

Ninth

תְֹּשִיˈעִי

[tәʃiːˈʕ]

/tšῑˈc/

[tɪʃiːˈʕ]

תְֹּשִיˈעִית

[tәʃiːˈʕθ]

/tšῑˈcῑt/

[tɪʃiːˈʕiːt]

Tenth

עֲשִֹיˈרִי

[ʕɐ̆siːˈɾiː]

/cśῑˈrῑ/

[ʕɐɬiːˈɾiː]

עֲשִֹיˈרִית

[ʕɐ̆siːˈɾiːθ]

/cśῑˈrῑt/

[ʕɐɬiːˈɾiːt]

 

 

Note also

Words Significantly Different in Pronunciation in Pre-Exilic Hebrew

With Geminated Final Consonents

The History of Some Word Forms in Hebrew

Return to Table of Contents[1] Cf. Beyer 1969 pp.54-55.

[2] Note, in reconstructed [EBHP] transliterations and sound files -

1.there is no spirantization of the bgdkpt consonants;

2. vowel qualities are outlined here;

3. I use the most probable form. Where no one form stands out as most probable, I select the one closest to the MT vocalization.

4. when multiple forms are possible, the form used is underlined.

[3] For similar total assimilation of preceeding /d/ to /t/ in Colloquial Arabic see Mitchel 1993 p. 109.

[4] /ˈšintaymu/ > /šitˈtaymu/ > /šitˈtaym/.

[5] /ˈšabc/ = [ˈša/ɛbc] or [ˈša/ɛc].

[6] /šaˈniyu/ > /šamōˈniyu/ > /šamōˈniy/ > /šamōˈ/ > /šәmōˈ/ (TH).

[7] Note, in reconstructed [EBHP] transliterations and sound files -

1.there is no spirantization of the bgdkpt consonants;

2. vowel qualities are outlined here;

3. I use the most probable form. Where no one form stands out as most probable, I select the one closest to the MT vocalization.

4. when multiple forms are possible, the form used is underlined.

[8] See Blau 2010 §4.5.2.2 - /rτˈšōn/ > /rξˈšōn/

[9] Manuel 1995 (p. 124) suggests "Perhaps šiniy(y) (with final historically geminated consonant; nisbeh); contrast TH šēˈnῑ (<<šiniyy)."